REFERENCJE

RATY

Nasze BIURO HANDLOWE w Chełmie oferuje Państwu sprzedaż ratalną zakupionych produktów. Mogą Państwo skorzystać z usług firmy:

 raty-zagiel 

 

Aby dokonać zakupu na raty wymagane jest przedstawienie:

1. Ważnego dowodu osobistego oraz

2. Należy udokumentować fakt uzyskiwanie stałych akceptowanych przez Bank dochodów:

ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

• oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o zarobkach (ważne 30 dni od daty wystawienia), lub
• dokument ZUS RMUA zawierający:
   - dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL) oraz
   - informację o dochodach netto (brutto) oraz
   - dane teleadresowe zakładu pracy oraz
   - pieczęć zakładu pracy oraz
   - podpis upoważnionego pracownika, lub
• oryginał wyciągu z rachunku ROR zawierający:
   - dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz
   - minimum 3 wpływy (minimum 1 w każdym miesiącu) na rachunek, które posiadają cechy przelewu z tytułu wynagrodzenia, pieczęć banku oraz
   - pieczęć i podpis upoważnionego pracownika banku.

ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA / UMOWY O DZIEŁO:

• kserokopia ostatniej umowy zlecenia / umowy o dzieło o dzieło spośród dotychczas zawartych przez daną osobę umów, jak też egzemplarze pozostałych umów zawartych przez nią w okresie bieżącego roku i w roku poprzednim (w tym umów już zrealizowanych) oraz   

• kserokopia zeznania złożonego w US o wysokości osiągniętego dochodu i wysokości należnego podatku dochodowego (za rok poprzedni) lub
• oryginał zaświadczenia za okres co najmniej 3 miesięcy, wystawione przez podmiot zatrudniający (ważne 30 dni od daty wystawienia) lub
• dokument ZUS RMUA zawierający:
   - dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL) oraz
   - informację o dochodach netto (brutto) oraz
   - dane teleadresowe zakładu pracy oraz
   - pieczęć zakładu pracy oraz
   - podpis upoważnionego pracownika, lub
• oryginał wyciągu z rachunku ROR zawierający:
   - dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz
   - minimum 3 wpływy (minimum 1 w każdym miesiącu) na rachunek, które posiadają cechy przelewu z tytułu wynagrodzenia, pieczęć banku oraz
   - pieczęć i podpis upoważnionego pracownika banku.

EMERYTURA

• oryginał zaświadczenia z ZUS/KRUS o otrzymywaniu świadczenia lub
• kserokopia (oryginał do wglądu) ostatniego lub przedostatniego odcinka/przekazu pocztowego - potwierdzenia wypłaty/odbioru EPE świadczenia, lub
• oryginał wyciągu z rachunku ROR zawierający:
   - dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz
   - minimum 3 wpływy (minimum 1 w każdym miesiącu) na rachunek, które posiadają cechy przelewu z tytułu świadczenia ZUS, KRUS, pieczęć banku oraz
   - pieczęć i podpis upoważnionego pracownika banku.
• oryginał zestawienia operacji na rachunku bankowym lub kopię polecenia przelewu jako potwierdzenia wpływu świadczenia na rachunek osobisty Kredytobiorcy za ostatni miesiąc z pieczęcią banku oraz podpisem pracownika banku lub
• oryginał zaświadczenia z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie tego świadczenia na rachunek.

RENTA:

• kserokopia decyzji o przyznaniu, przeliczeniu, waloryzacji nie starszej niż 12 miesięcy, gdzie znajduje się aktualna wysokość otrzymywanego świadczenia lub
• oryginał zaświadczenia z ZUS/KRUS o otrzymywaniu świadczenia lub
• wyciąg z rachunku ROR zawierający:
   - dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz
   - pełną listę wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy oraz
   - minimum 3 wpływy (minimum 1 w każdym miesiącu) na rachunek, które posiadają cechy przelewu z tytułu świadczenia ZUS, KRUS, pieczęć banku oraz
   - pieczęć i podpis upoważnionego pracownika banku lub
• kserokopia decyzji o przyznaniu, przeliczeniu, waloryzacji nie starszej niż 12 miesięcy, gdzie znajduje się    aktualna wysokość otrzymywanego świadczenia lub
• kserokopia (oryginał do wglądu) ostatniego lub przedostatniego odcinka/przekazu pocztowego - potwierdzenia wypłaty/odbioru EPE świadczenia, lub
• oryginał zestawienia operacji na rachunku bankowym lub kopię polecenia przelewu jako potwierdzenia    wpływu świadczenia na rachunek osobisty Kredytobiorcy za ostatni miesiąc z pieczęcią banku oraz podpisem pracownika banku lub
• oryginał zaświadczenia z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie tego świadczenia na   rachunek.
Dodatkowo dla:
• ZUS › w przypadku kobiet poniżej 60 roku życia i mężczyzn poniżej 65 roku życia,
• KRUS › kobiety poniżej 55 roku życia i mężczyźni poniżej 60 roku życia,
wymagany jest dokument potwierdzający do kiedy przyznane jest świadczenie (np. decyzja o przyznaniu, lub legitymacja rencisty).
W przypadku renty rodzinnej kopia decyzji o jej przyznaniu, z której wynika ilość osób w rodzinie, którym to świadczenie przysługuje oraz okres na jaki renta została przyznana. Do dochodu netto nie wliczana jest część przypadająca na dzieci, które ukończyły 18 lat.

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA:

• oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego lub
• kserokopia nakazu płatniczego, lub
• kserokopia innego dokumentu określającego wysokość miesięcznego dochodu za okres ostatnich 3 miesięcy, np. kontrakt, faktury z mleczarni, ubojni.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

• kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub
• kopię aktualnego odpisu z rejestru KRS (aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej można zastąpić oddrukiem ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx, a aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego można zastąpić oddrukiem ze strony KRS http://krs.ms.gov.pl/Rejestr.aspx) oraz
• kserokopia terminowo opłacanych wpłat na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, lub terminowo opłacanych składek odprowadzanych do ZUS z ostatnich 3 miesięcy lub zaświadczenie z US lub ZUS o nie zaleganiu ze składkami i wpłatami.


Dokumenty uzależnione od formy opodatkowania.
W przypadku Karty podatkowej:
• oświadczenie o uzyskiwanych dochodach oraz
• kopia decyzji o wymiarze karty podatkowej.
W przypadku Księgi Przychodów i Rozchodów:
• oświadczenie o osiąganych dochodach oraz jeden z poniższych:
• kserokopia Księgi Przychodów i Rozchodów za okres ostatnich trzech miesięcy (od 1.IV do 31.XII,) lub
• kopie wpłat zaliczek na podatek dochodowy za ostatnie 3 miesiące, lub
• oryginał zaświadczenia z US o wysokości dochodu, lub
• kserokopia deklaracji VAT-7 za ostatnie 3 miesiące lub VAT-7K za ostatni kwartał, lub
• kopia ostatniego PIT-36/PIT-36L (od 1.I do 30.IV).
W przypadku Ryczałtu:
• kserokopia umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub innej nieruchomości wraz z aneksami, oraz
   oświadczenie, że umowa ta nie jest wypowiedziana (termin spłaty ostatniej raty kredytu
   musi przypadać, na co najmniej 1 miesiąc przed wygaśnięciem tej umowy), oraz
• kserokopia ostatniego odcinka wpłaty podatku dochodowego z tytułu najmu lub dzierżawy lub
• kserokopia deklaracji PIT-36/PIT-28 za rok poprzedni (od 1.I do 30.IV).

NAJEM LUB DZIERŻAWA

• kserokopia umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub innej nieruchomości, oraz oświadczenie, że umowa ta nie jest wypowiedziana (termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać, na co najmniej 1 miesiąc przed wygaśnięciem tej umowy), oraz
• kserokopia ostatniego odcinka wpłaty podatku dochodowego z tytułu najmu lub dzierżawy lub
• kserokopia deklaracji PIT-36/PIT-28 (od 1.I do 30.IV).


 

• oryginał zaświadczenia z ZUS/KRUS o otrzymywaniu świadczenia lub
• kserokopia (oryginał do wglądu) ostatniego lub przedostatniego odcinka/przekazu pocztowego-
   potwierdzenia wypłaty/odbioru EPE świadczenia, lub
• oryginał wyciągu z rachunku ROR zawierający:
   - dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz
   - minimum 3 wpływy (minimum 1 w każdym miesiącu) na rachunek, które posiadają cechy przelewu
     z tytułu świadczenia ZUS, KRUS, pieczęć banku oraz
   - pieczęć i podpis upoważnionego pracownika banku.
• oryginał zestawienia operacji na rachunku bankowym lub kopię polecenia przelewu jako potwierdzenia
   wpływu świadczenia na rachunek osobisty Kredytobiorcy za ostatni miesiąc z pieczęcią banku oraz
   podpisem pracownika banku lub
• oryginał zaświadczenia z banku prowadzącego rachunek o comiesięcznym wpływie tego świadczenia na
   rachunek.


gerda logowisniowskipolskonenormstahlagmar


Copyright © 2012 J.Siry-Oknoplast wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony Webdesign MjP
Biuro Handlowe OKNOPLAST Chełm, ul. Partyzantów 16 tel. 82 565 30 01